Thông Tin Hội Viên

DƯƠNG TUẤN MINH

Hội viên danh dự

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - PHÂN VIỆN MIỀN NAM

logo cong ty

Địa Chỉ: 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM

Số Điện Thoại: 0914000549

Email liên hệ: duongtuanminhpvmn@gmail.com

Chức vụ Công Ty:

Giới Thiệu Hội Viên

PHÂN VIỆN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

CHỨC NĂNG

Phân viện miền Nam có chức năng giúp Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt nam tổ chức thực hiện đào tạo ở trình độ đại học, sau đại học, cao đẳng, trung cấp và bồi dưỡng kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

NHIỆM VỤ

  1. Đào tạo

– Đào tạo trình độ đại học, sau đại học, cao đẳng, trung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tổ chức đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ủy quyền của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

– Liên kết đào tạo trình độ đại học và sau đại học với các tổ chức có chức năng đào tạo ở trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Học viện.

– Hợp tác, trao đổi học thuật với các cơ sở giáo dục đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, … trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Học viện.

  1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi trên địa bàn các tỉnh phía Nam:

– Bồi dưỡng về lý luận chính trị – hành chính, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

– Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp công tác thanh thiếu nhi.

– Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp theo chức danh.

– Bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên.

  1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá về tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp và phong trào thanh thiếu nhi ở các tỉnh phía Nam, tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện để báo cáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh..
  2. Các nhiệm vụ khác

– Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý và sử dụng quỹ đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của Phân viện theo quy định của Nhà nước, phân cấp quản lý của của Trung ương Đoàn và Học viện.

– Tham gia công tác tuyển sinh; quản lý đào tạo và đề nghị cấp bằng, chứng chỉ học tập sau khi tốt nghiệp theo quy định của Học viện

– Hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học trong các vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo qui định của pháp luật hiện hành.

– Thực hiện các hoạt động dịch vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Học viện hoặc Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

THÀNH VIÊN KHÁC